กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.จันทบุรีจัดเวทีเสวนารวบรวมข้อมูลการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ กอ.รมน. และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิรูปประเทศสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อวานนี้ (10 ก.ค. 57) ที่ ห้องณุลักษณา ชั้น 3 โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อรอบรวมข้อมูลการปฏิรูป ตามนโยบายของ คสช. ที่ต้องการหาแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยให้ศปป.จังหวัด , ศปป.อำเภอ และ ศปป.ท้องถิ่น ดำเนินการจัดเวทีเสวนา เพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิรูป โดยเชิญผู้ร่วมการเสวนาจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด กลุ่มภาคข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ แกนนำทางการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มภาคสังคม และภาคประชาชน มาเป็นวิทยากรให้ข้อคิดเห็น และเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน ทุกอำเภอ จำนวน200 คน หัวข้อที่พูดคุยจะเป็นข้อมูลประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไข จำนวน 11 ประเด็น ประกอบด้วย การปฏิรูปทางการเมือง , การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ อันได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ , การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การกระจายอำนาจหรือความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ , การปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น , การปฏิรูปการศึกษา , การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ,การปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร , การปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ,การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้ , และการปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่นระบบพลังงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode