กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกู้ภัย ประจำปี 2557

วันที่ 10 ก.ค. 2557 )
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ อาทิ วาตภัย อุทกภัยและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ การก่อวินาศกรรม ภัยจากสงคราม ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางอ้อม ดังนั้นเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกในปีหนึ่งๆ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 10 ล้านคนต่อปี เมืองพัทยาจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภัยพิบัติทางทะเลและภัยพิบัติต่างๆ จึงได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจภัยพิบัติที่อาจเกิดตลอดเวลารวมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้ถูกต้อง ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากกองบัญชาการหน่วยส่งครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ ที่มาอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode