เกาะติดสถานการณ์ >> ประชาวิวัฒน์ >> ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
คณะกรรมการ ประกวด To Be Number One ระดับประเทศปี 2554 ลงพื้นที่ให้คะแนนจังหวัดร้อยเอ็ด ประเมินผลการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดเผย ปี54 จะเป็นจังหวัดต้นแบบ

วันที่ 10 พ.ค. 2554 )
 
เช้าวันนี้( 9 พ.ค. 54) เวลา 10.00 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ประธานกรรมการและ คณะกรรมการประกวดทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับประเทศ ปี 2554 ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ตามที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ผ่านการประกวดจังหวัด To Be Number One ดีเด ่น รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดระดับประเทศ โดย นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานที่ดำเนินงานในชุมชุมที่เข้มแข็ง จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนมอญ อำเภอจตุรพักตรพิมาน นำเสนอ กิจกรรม กิน กอด เล่านิทาน และเล่นกับลูก กิจกรรม ชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ดีเด่นในหมู่บ้านหนองนาสร้าง กิจกรรม ชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ดีเด่นในสถานศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กิจกรรม ชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ดีเด่น ในสถานประกอบการโรงแรมสาเกตนคร และ กิจกรรม ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น สถานพินิจฯ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้น้อมนำโครงการ To Be Number One มาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ To Be Number One พลังสร้างสรรค์ สู่ภาพฝันของวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลักดำเนินการรณรงค์สร้างกระแส เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และสร้างและพัฒนาเครือข่าย ค ิดเป็นร้อยละ 80 ส่วน ร้อยละ 20 เป็นการปราบปรามและจัดระเบียบสังคม โดยเน้นการบูรณาการกิจกรรมในทุกพื้นที่ ดำเนินการเต็มรูปแบบในสถานศึกษาขยายผลสู่ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากร 1,310,672 คน เป็นสมาชิกชมรม 1,007,352 คน มีสมาชิกอายุระหว่าง 10-24 ปี จำนวน 306,313 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 จะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ครบ 100 % และเป็นจังหวัดต้นแบบในการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงานมาถึงปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับโล่รางวัลจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีระดับประเทศ &nbs p; //////////////// สมเกียรติ สระกาศ ข่าว/ภาพ
จำนวนคนอ่าน 901 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน