กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนรับฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนรับฟังรายการ "อีสานม่วนซื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน” จังหวัดขอนแก่นผลิตรายการ "อีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน” โดยความร่วมมือของ กองทพัพภาคที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกรายการวิทยุ "อีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน” ซึ่งจังหวัดขอนแก่น โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการเผยแพร่ออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน 2557 เวลา 08.05-08.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะนำเสนอแนวทางในการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ขจัดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่น ยึดผลประโยชน์ชาติ ทั้งนี้ รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน เป็นความร่วมมือของ กองทัพภาคที่ 2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. และสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักอีก 100 สถานีใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันผลิตและเผยแพร่รายการ กำหนดออกอากาศทุกวัน เวลา 08.05-08.30 น. ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก และเชื่อมสัญญาณทุกสถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเวลา 08.05 น. – 08.30 น. เป็นรายการที่กองทัพภาคที่ 2 ได้มีคำสั่งให้สถานีวิทยุหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมผลิตรายการและร่วมรับสัญญาณรายการจากสถานีวิทยุกองทัพบก โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 57 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่จะให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และให้ประชาชนยึดมั่นในความจงรักภักดี ปกป้องเทิดทูน ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประชาชนในชาติ
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี สงปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode