ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 26 เม.ย. 2554 )
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และได้แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดที่ ๑๑๖๑ /๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นการสนองพระราชดำริ และพระราชเสาวณีย์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชาติมีใจ รักต้นไม้ รักป่าและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทางกองทัพบกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ทำโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ พื้นที่ ๔๕๐ ไร่ ปี ๒๕๕๓ โครงการครอบครัวไทยรวมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำค่ายเปรมติณสูลานนท์ ในพื้นที่ ๘๔ ไร่จำนวน ๘,๔๐๐ ต้น โครงการลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ ทุกอำเภอๆละ ๖,๒๐๐ ต้น รวม ๒๖ อำเภอจำนวน ๑๖๑,๒๐๐ ต้น จะสิ้นโครงการ ๑๒ สิงหารม ๒๕๕๔ โครงการปลูกต้นมเหศักดิ์ สักสยามมินทร์ ของสำนักพระราชวังในปีนี้กำหนดปลูกจำนวน ๑,๑๐๐ ต้นในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยในปี ๒๕๕๔ จะดำเนินการเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่บึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น จำนวนพื้นที่ ๑๐๓ ไร่ จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น(นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ) เป็นประธาน โดยมอบหมายให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นกับสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงาน ขณะนี้มีกล้าไม้ ของจังหวัด มี๘๐,๐๐๐ ต้น และทางเทศบาล สนับสนุนเพิ่มเติม หลังจากวันเปิดโครงการให้ดำเนินการปลูกป่าฯระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ และรายงานจังหวัดทราบ เน้นเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑-๕ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,องค์การบริหารส่วนตำบล,เทศบาลและทางจังหวัดมีโครงการปลูกต้นราชพฤษ์ ๒๑๐,๐๐๐ ต้นสองข้างทางเฉลิมพระเกียรติฯ ในเส้นทางหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ นำร่องเส้นทางไปพระธาตุขามแก่น หมู่บ้านงูจงอาง และสวนป่าราชพฤกษ์ที่ อ่างเก็บน้ำค่ายเปรมติณสูลานนท์ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 2670 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน