กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

วันที่ 15 พ.ค. 2557 )
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร เสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิตให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ


วันนี้ (15 พ.ค. 57) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย โดยมี นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ของจังหวัดชุมพรครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร เสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต ตลอดจนสร้างและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ กับหน่วยงานส่งเสริมการผลิต ผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีหน่วยบริการด้าน คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกผึ้ง คลินิกหม่อนไหม คลินิกโรค-แมลง และหน่วยบริการอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลปังหวาน และตำบลใกล้เคียงมาร่วมงาน โดยอำเภอพะโต๊ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ทั้งหมด 635,830 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 165,064 ไร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด


ด้าน นายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรเร็วขึ้น เป็นการบูรณาการ นักวิชาการจากแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน และสาขาอื่นๆ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานให้เกษตรกรตัดสินใจนำไปใช้พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร โดยเกษตรกรจะต้องนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ อันจะนำไปสู่รายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เกิดผลดีต่อครอบครัวและประเทศชาติต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode