กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมประชุมและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานสำรวจออกแบบถนนสาย ทล.3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 พ.ค. 2557 )
 
ผู้ประกาศ : จังหวัดนครปฐมประชุมและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานสำรวจออกแบบถนนสาย ทล.3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง เทป : วันที่ 16 พ.ค. 57 ที่ห้องวาณิชไชยวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 งานโครงการสำรวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวง 3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด ตลอดจนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องสำหรับโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทถนนสายแยกทางหลวง 3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล วิศกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด และปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่างจราจร มีการเจริญเติบโตของอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายได้อีก ส่งผลให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัดอย่างหนัก กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นที่จะก่อสร้างถนนขนาดประมาณ 4-6 ช่องจราจร ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ศูนย์ราชการ จากแยก ทล.3097- ศูนย์ราชการ ตำบลดอนยายหอม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระยะทางประมาณ 3.500 กิโลเมตร และขณะนี้กรมทางหลวงกำลังดำเนินการศึกษาโครงการสำรวจออกแบบ โดยมอบหมายให้บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จึงได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้รับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานโครงการของกรมทางหลวงชนบท และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ โดยกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประกอบการสำรวจออกแบบโครงการ เพื่อให้ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และการใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะได้มีการจัดประชุมสัมมนาอย่างเป็นทางการ 3 ครั้ง หรือจนได้ข้อยุติ เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปผลการสำรวจออกแบบโครงการด้านวิศวกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งจะได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อความต้องการของท้องถิ่นในการร่วมกำหนดรูปแบบการพัฒนาเส้นทางสัญจรใหม่ทางนี้ร่วมกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode