กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธกส.ราชบุรี เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว

วันที่ 6 พ.ค. 2557 )
 
นายจิระพงค์ เต้พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี ทำการแทน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินตามมูลค่าใบประทวนในโครงการจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า การสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนาเป็นเงินที่ธนาคารรับฝากจากประชาชนทั่วไป นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากองทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนา โดยมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผู้สมทบตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้สมทบทุกรายมีเลขที่บัญชีพร้อมเอกสารหลักฐาน มีการกำหนดอัตราผลตอบแทน มีการแสดงผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินสมทบพร้อมผลตอบแทนตามเงื่อนไขโครงการให้กับผู้สมทบ ดังนั้น ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้การสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์การฝากเงินของรัฐวิสาหกิจ องค์การบริษัทต่าง ๆ ของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3221-5252 สำนักงานสาขาในสังกัด หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode