กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สคบ. จับมือ สปสช. ลงนามบันทึกความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 28 มี.ค. 2557 )
 
นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงนามบันทึกความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภค กับนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง คือ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กว้างขวางและจำรวมกันดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายด้วยการจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนข้อมูลคุ้มครองสิทธิ สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการแจ้งเตือนสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผ่านศูนย์บริการในโรงพยาบาล สนับสนุนการศึกษาวิจัย รวมทั้งพัฒนางานวิชาการด้านการคุ้มครองของผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้วยการจัดให้มีระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในส่วนการประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของหน่วยการบริการในโรงพยาบาลเครือข่าย สนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้หน่วยงานที่มีผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode