กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นส่งเสริมปุ๋ยสั่งตัดเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนผลิตข้าวปี 2557

วันที่ 6 มี.ค. 2557 )
 
ขอนแก่นส่งเสริมการปุ๋ยสังตัด เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวปี 2557
                     นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์ผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชนว่าการโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับนาข้าว จังหวัดขอนแก่น ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ทีมวิทยากรแกนนำ ซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 26 คน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 26 คน และแกนนำเกษตรกร จำนวน 118 คน เพื่อให้ทีมวิทยากรแกนนำที่เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในทุกพื้นที่อำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับดินและพืชที่ปลูก อันเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่มีความจำเป็นแก่สภาพดินและพืชในแต่ละพื้นที่สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับนาข้าวนั้น จังหวัดขอนแก่นได้นำร่องดำเนินการในปี 2556 ในพื้นที่อำเภอซำสูง จำนวน 2 หมู่บ้าน มีเกษตรกรร่วมโครงการ 50 ราย ผลการดำเนินการพบว่าเกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มผลผลิตข้าวได้ร้อยละ 10 ดังนั้น ในปี 2557 จังหวัดขอนแก่นจึงได้กำหนดขยายผลการดำเนินการตามโครงการสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภออื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป้าหมายอำเภอละ 1 จุด ๆ ละ 50 ไร่ เกษตรกร 25 ราย โดยทีมวิทยากรจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเกษตรกรผู้สนใจต่อไป -ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode