กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กำหนดออกตรวจตัดสินการประกวด สวท.ดีเด่นและส.ปชส.ดีเด่น ปี 2556

วันที่ 3 มี.ค. 2557 )
 
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต .1และคณะกรรการออกตัดสินการประกวด สวท. และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับเขตปี 2556
                                  นายเสรี จูบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2556 ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อระยะเวลาที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 – 8 เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก สวท.ดีเด่น และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับภาค พร้อมกันนี้ คณะอนุกรรมการฯ ระดับสำนักจะได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาประกวด สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับภาค โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 มีจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 11 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน และกำหนดออกตรวจติดตามวันที่ 11มีนาคม - 14 มีนาคม 2557 หลักเกณฑ์การพิจารณาประกวด สวท.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2556 ว่า ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้ผลอย่างจริงจัง / การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดำเนินงานของหน่วยงาน / การสร้าง การใช้ การพัฒนาและการรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม /การบริหารจัดการในหน่วยงาน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาประกวด ส.ปชส.ดีเด่น ประกอบด้วย บทบาทในฐานะโฆษกจังหวัด/ การสนองต่อนโยบายจังหวัด และกลุ่มจังหวัด /การบริหารจัดการในหน่วยงาน / การสร้าง การใช้และการรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode