กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในการเลือกคั้ง ส.ส. 2 ก.พ.2557

วันที่ 24 ธ.ค. 2556 )
 
การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้ ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557
                                               นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้ ดังนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิในวันเลือกตั้งได้ สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้ ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 - 2 มกราคม 2557 โดยเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด ประกอบไปด้วย1.คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42) และหนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ส.ส.42/ข.) ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งสามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วันวิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด ให้ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น คือ นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น 3 ทาง คือ ยื่นด้วยตนเอง ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน และส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ) และจะต้องเตรียมซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์ส่งไปพร้อมกันกับเอกสารคำขอด้วยข้อควรระวังเกี่ยวกับการลงทะเบียน1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ไว้แล้วสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วฯ หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก่อน3. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตฯ ใช้ได้กับการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น 4. ผู้ที่ลงทะเบียนฯ ต้องไปใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 มกราคม 2557 เท่านั้น จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้5.การลงทะเบียนฯ จะมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผู้มีสิทธิฯ จะยื่นหนังสือขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2556 – 2 ม.ค. 2557 โดยสามารถยื่นคำขอ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนอยู่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด คือ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในวันที่ 26 มกราคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode