ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงนโยบายปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 20 ธ.ค. 2556 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงนโยบายปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557
 
วันนี้ (20 ธ.ค.56) นายปิติ แก้วสลับสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 91 แห่ง และท้องถิ่นอำเภอ
 
นายเกรียงไกร สมเสนาะ ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เนื่องจากมีผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่เป็นจำนวนมาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้เชิญประชุมเพื่อรับแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รวมถึงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และได้ถือโอกาสนี้ทำพิธีมอบรางวัลตามโครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจ สุโขทัยน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2556” ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาความสะอาด การจัดระเบียบสำนักงานให้มีความน่าอยู่ ตลอดจนการบริการประชาชนให้เป็นที่ประทับใจ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินและได้รับรางวัลจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย, สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี, สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก, สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ, สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว, สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร, สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง, องค์การลบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล, องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว, องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน, องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก, องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง นอกจากนั้น ยังมีองค์กรอปครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2555 ดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกง, องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยกล่าวอีกว่า นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับรางวัลเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการประชุมเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
จำนวนคนอ่าน 70 คน จำนวนคนโหวต 0 คน