กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาเมือง จำนวน 6 เทศบาล 16 โครงการ

วันที่ 13 พ.ย. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่เทศบาล 16 โครงการ
                                              จังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาเมือง จำนวน 6 โครงการ คือเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 8 โครงการงบประมาณ 5,051,876 บาท เทศบาลเมืองชุมแพ จำนวน 2 โครงการ เงินงบประมาณ 1,600,000 บาท เทศบาลเมืองกระนวน จำนวน 2 โครงการ 2,870,000 บาท เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 2 โครงการงบประมาณ 1,993,000 บาท เทศบาลเมืองพล 1 โครงการงบประมาณ 1,980,000 บาท เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 โครงการ งบประมาณ 1,966,000 บาท นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกันเสนอโครงการที่มาจากความจำเป็น และความต้องการของชาวชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยผ่านการทำเวทีประชาคมในชุมชน แล้วเสนอโครงการมาที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อจะได้รวบรวมโครงการนั้น ส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ และคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและมีท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นเลขานุการ ในขณะนี้มีโครงการที่ชาวชุมชนได้เสนอและส่งให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองแล้ว รวมทั้งสิ้น1 6 โครงการ โดยโครงการทั้งหมดจะเน้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างรอบด้าน ทั้งปัญหาด้านการคมนาคม ปัญหาสาธารณูปโภค ปัญหามลพิษจากขยะ ปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดขอนแก่น ทันทีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง โครงการทั้ง 16 โครงการดังกล่าว ได้ผ่านการทำประชาคม โดยชาวชุมชนได้สะท้อนถึงปัญหา ความจำเป็นที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ เชื่อว่าเมื่อมีการดำเนินการตามโครงการแล้ว จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้อย่างแท้จริง
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode