ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา10.00น ที่ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กำหนดการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ฯ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาขึ้น โดยกิจกรรมในภาคเช้า จะเป็นการบรรยายสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพักใช้ การเพิกถอน และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย นายองค์กร อมรศิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้จากนั้น จะเป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนภาคบ่าย ผู้เข้าร่วมการพัฒนาจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษของ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษา ต่อจากนั้นจะเป็นพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรวิทยฐานะ แก่ผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รุ่นที่ 1 จำนวน 1,123 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ก ับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคาดว่าผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษาในที่สุด ข้อมูลข่าวกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต1 /ทรภูไพร วันโพนทอง/รายงาน
จำนวนคนอ่าน 3112 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน