ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาคกลาง ขอความร่วมมือให้จังหวัดสนับสนุนกิจกรรมและบริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง โดยเชิญชวนให้มีผ้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในลักษณะศึกษาดูงานหรือเข้าค่ายฝึกอบรม เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีงบประมาณเพียงพอ ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและทำนุบำรุงอาคารสถานที่ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา การเข้าค่ายฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน ให้นำคณะไปดูงาน/เยี่ยมชมหรือเข้าค่ายฝึกอบรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาค กลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ (พ.ต.ผดุง โพธิ์ชู โทร ๐๘๑-๕๖๖๒๑๑๐ ผู้ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง)
จำนวนคนอ่าน 1056 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน