TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 ก.พ. 2554
 
นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภาคกลาง ขอความร่วมมือให้จังหวัดสนับสนุนกิจกรรมและบริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง โดยเชิญชวนให้มีผ้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในลักษณะศึกษาดูงานหรือเข้าค่ายฝึกอบรม เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีงบประมาณเพียงพอ ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและทำนุบำรุงอาคารสถานที่ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา การเข้าค่ายฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน ให้นำคณะไปดูงาน/เยี่ยมชมหรือเข้าค่ายฝึกอบรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาค กลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ (พ.ต.ผดุง โพธิ์ชู โทร ๐๘๑-๕๖๖๒๑๑๐ ผู้ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง)
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode