กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีเปิดรับสมัครกรรมการ ป.ป.จ.

วันที่ 4 พ.ย. 2556 )
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี
 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี  เตรียมเปิดรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดปทุมธานี (กรรมการ ป.ป.จ. ปทุมธานี)  กำหนดเปิดรับสมัครผู้ประสงค์สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดปทุมธานี

นางสาวสมบุญ  จุดใหญ่  รักษาการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ.  ปทุมธานี  ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้  คือ (๑) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (๒)มีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๓) มีสัญชาติไทย (๔)มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (๕)*รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ *เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ  *เป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การรับรอง

กรรมการ  ป.ป.จ.  เป็นบุคคลสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ  ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมทั่งประสานความร่วมมือกับประชาชน  และส่วนราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตอันเป็นการป้องกันการทุจริต  และเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นางสาวสมบุญฯ  ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดปทุมธานีมีกรรมการ  ป.ป.จ.  ปทุมธานีได้ ๓ คน  (ตามจำนวนประชากร)  วาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี  ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ.  ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ปทุมธานี  พร้อมแสดงผลงานและหลักฐานตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  ทั่งนี้  ผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ต้องไม่เป็นผู้สมัครในจังหวัดอื่นอยู่ในขณะเดียวกันจนถึงวันที่มีการแต่งตั่งคณะกรรมการ ป.ป.จ.  จังหวัดนั้นแล้วเสร็จ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่  สำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำจังหวัดปทุมธานี  ๐๒ ๕๘๑ ๔๙๙๕-๗ หรือสายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครต่างๆ  ได้ที่ Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode