ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขนส่งนครปฐมให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
นายสุชีพ วรรณยิ่ง ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย เพื่อให้บริการรับชำระภาษีประจำปี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปีในแต่ละครั้งจะพบปัญหาว่าประชาชนนำหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอชำระภาษีรถมาไม่ครบตามระเบียบของทางราชการทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ประสงค์ขอชำระภาษีประจำปี เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียนรถ), หลักฐานแสดงการประกันภัย (พ.ร.บ.) สำหรับรถทุกคัน (สำเนา พ.ร.บ. หรือ ส่วนล่างของตารางกรมธรรม์ประกันภัย), หลักฐานการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ได้แก่ รถยนต์ เช่นรถเก่ง รถตู้ รถกระบะบรรทุก ฯลฯ จดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป (เริ่มต่อภาษีปีที่ ๘ ) รถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป (เริ่มต่อภาษีปีที่ ๖ ) รถที ่ขาดต่อภาษี เกิน ๓ ปี เจ้าของรถจะต้องชำระภาษีที่ค้างให้ครบก่อนแล้วจึงนำรถไปจดทะเบียนใหม่ได้ หรือหากไม่ประสงค์จะใช้รถต่อไปให้ แจ้งเลิกใช้ตลอดไปได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๔๒๖ – ๑๐๑๖ (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 413 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ