TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขนส่งนครปฐมให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี

วันที่ 25 ก.พ. 2554
 
นายสุชีพ วรรณยิ่ง ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะออกหน่วยเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย เพื่อให้บริการรับชำระภาษีประจำปี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปีในแต่ละครั้งจะพบปัญหาว่าประชาชนนำหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอชำระภาษีรถมาไม่ครบตามระเบียบของทางราชการทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ประสงค์ขอชำระภาษีประจำปี เตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียนรถ), หลักฐานแสดงการประกันภัย (พ.ร.บ.) สำหรับรถทุกคัน (สำเนา พ.ร.บ. หรือ ส่วนล่างของตารางกรมธรรม์ประกันภัย), หลักฐานการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ได้แก่ รถยนต์ เช่นรถเก่ง รถตู้ รถกระบะบรรทุก ฯลฯ จดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป (เริ่มต่อภาษีปีที่ ๘ ) รถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป (เริ่มต่อภาษีปีที่ ๖ ) รถที ่ขาดต่อภาษี เกิน ๓ ปี เจ้าของรถจะต้องชำระภาษีที่ค้างให้ครบก่อนแล้วจึงนำรถไปจดทะเบียนใหม่ได้ หรือหากไม่ประสงค์จะใช้รถต่อไปให้ แจ้งเลิกใช้ตลอดไปได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๓๔๒๖ – ๑๐๑๖ (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode