กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 ก.พ. 2554 )
 
วันนี้(๑๓ ก.พ. ๕๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หมู่๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับสภาเกษตรกร คือ สภาที่มีสมาชิก และประธานสภาเป็นตัวแทนของเกษตรกรในจังหวัด มีการบริหารและจัดการโดยพี่น้องเกษตรกร ตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เป็นตัวแทนให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาได้อย่างมี ทำให้เสียงของพี่น้องดังขึ้น เช่น ปัญหาหนี้สิน ปัญหาขาดที่ดินทำกิน การเข้าไม่ถึงทรัพยากร ดิน นํ้า ป่าไม้ เป็นต้น โดยมีสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้เสนอปัญหา และความต้องการไปสู่รัฐบาลโดยตรง ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรถือเป็นขั้นตอนแรกของการได้มาของสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน โดยกำหนดให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนด จำนวน ๑๖ คน และสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม จำนวน ๕ คน โดยอย่างน้อยต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
นอกจากนี้ยังกำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด ให้พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในระดับ จังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกรในจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม และกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้น เรียกโดยย่อว่า "สกจ.” ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและรับผิดชอบงานด้านธุรการของสภาเกษตรกรจังหวัด


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode