กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 14 ก.พ. 2554 )
 
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข วันนี้(๑๒ กพ.๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่ หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ "สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดยมี นายสมชาติ พรรณพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับและ นายพิชัย อุตมาภินันท์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ภาคเอกชน กล่าวรายงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตลอดจนภารกิจและภาพลักษณ์ของวุฒิสภาสู่สาธารณชน อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกับวุฒิสภาร่วมกันเสนอปัญหาและทางออกที่เหมาะสม บนฐานขอ งความร่วมมือกันอย่างสมานฉันท์ อันจะทำให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่ดีที่เป็นประโยชน์ ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำหรับการจัดโครงการฯ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode