กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ คนชลบุรีร่วมใจ พิชิตภัยไข้เลือดออก

วันที่ 8 ก.ค. 2556 )
 
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีงานรณรงค์ คนชลบุรีร่วมใจ พิชิตภัยไข้เลือดออก ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่5 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เพื่อให้การดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือกออก สงบโดยเร็ว นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือกออกในจังหวัดชลบุรี มีอัตราจำนวนผู้ป่วยคอนข้างสูงในกลุ่มเด็ก และผู้ใหญ่วัยทำงาน โดยเฉพะรายงานสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในรอบปี 2556 และคาดการณ์ว่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ยอดสะสม ตั้งแต่ต้นปีทั้งหมด จำนวน 884 ราย อัตราป่วย 66.05 ต่อ ประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเพศชายมากว่าเพศหญิง โดยพบ อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1:1.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการณรงค์ คนชลบุรีร่วมใจ พิชิตภัยไข้เลือกออกขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจโรคไข้เลือดออกมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้อย่างถูกต้อง ให้การดูแลรักษามีความรวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาตรฐานและลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา ศาสนสถาน บุคลากรสาธารณสุข อำสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำจัดและเฝ้าระวังดัชนีลุกน้ำยุงลายต่อไป นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาระดับประเทศ และในระดับพื้นที่มีอัตราจำนวนผู้ป่วยค่อนข้าสูง ในกลุ่มเด็ก และผู้ใหญ่วัยทำงาน ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการรายงานสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในรอบปีและคาดการณ์ว่าในปี 2556 และที่สำคัญโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการกำหนดมาตรการต่างๆ กลวีธีกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย มาตรการ 5ป 1ข 1ปราบยุงลาย คือ ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนนำแจกันและถังน้ำทุก 7 วัน ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย และมาตรการ 1ข คือขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยน สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ คนชลบุรีร่วมใจ พิชิตภัยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดชลบุรี ที่จัดขึ้นในวันนี้ มีความสำคัญในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จ จริงจัง และเกิดประสิทธิภาพต้องระดมความร่วมมือ ความร่วมใจ จากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชานทุกท่าน ช่วยรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นพลังสำคัญที่สามารถกำจัดพาหะนำโรคไข้เลือกออกได้อย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงภัยที่เกิดจากโรคไข้เลือกออก เพื่อให้การดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้สงบโดยเร็ว ส่งผลต่อการลดอัตราป่วยและป้องกันการเสียชีวิตโดยการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือกออกอย่างถูกต้อง สำหรับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชนทุกท่าน เพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีสมบูรณ์เข็งแรงห่างไกลโรคต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode