TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 3 ก.ค. 2556
 
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงประกอบกพระราชกรณียิกิจเพื่อประชาชนตลอดมามิได้ขาด อันได้ปรากฏชัดอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน พระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ นับแต่ต้นตราบจนปัจจุบันสมัย เป็นสิ่งบ่งบอกให้ชาวโลกได้ประจักษ์ว่าประชาชนชาวไทยเป็นประชาชนเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่มีบุญวาสนามหาศาลที่ได้เกิดไต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในพระมหากษัตริย์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา พันตำรวจโท ถานันถร์ สุขสำราญ สว.กก1 บด.ส1 หัวหน้าตำรวจสันติบาลชลบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคล แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการกระทำโดยวิธีการต่างๆ ด้วยการพิมพ์ การเขียนข้อความออกเผยแพร่เป็นหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารทาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ได้กว้างไกล ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ กองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังป้องกัน และปกป้องมิให้มีพฤติการณ์ใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของปวงชนชาวไทย อยู่เคียงคู่ส่งคมไทยตลอดไป สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความเคารพรัก เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการสร้าจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไป นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในฐานะที่ได้เข้ารับราชการได้เบื้องพระยุคลบาท และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขของชาติ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ด้วยหวังให้มหาชนชาวไทยถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัย ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสนนิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยตลอดไป ปริญญา/ข่าว/ภาพ
จำนวนคนอ่าน 156 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode