TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จัดหางานชลบุรี จัดงานนัดพบแรงงานชลบุรี (IT)

วันที่ 3 ก.ค. 2556
 
นายพิชิต นิลทองคำ จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้รับอนุมัตินิจากจังหวัดชลบุรีให้ดำเนินโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งสำนักงานจัดหางานได้กำหนดจัดงานโครงการนัดพบแรงงานชลบุรี (IT) ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำได้เลือกสมัครงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง รองรับผู้ว่างงานที่ต้องการเขจ้าสู่ตลาดแรงงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่แรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครงานนายจ้าง ได้ลงทะเบียนสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้เกิดการบริการจัดหางานที่ครบวงจร มีมาตรฐานในการทำงานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบการสื่อสารอิเล็ครอนิคส์มาใช้ในการจัดงานนัดพบแรงงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาในการสมัครงาน รวมทังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดทำเอกสารสมัครงาน ซึ่งผุ้สมัครงานและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าที่ www.doe.go.th/jobchonburi ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันงานจะมีกิจกรรมการสัมภาษณ์งานจากบริษัทชั้นนำในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง จำนวน 100 บริษัท ซึ่งผู้สมัครงานที่ลงทะเลียนเข้าร่วมงานทางอินเตอร์เน็ตไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องไปกรอกใบสมัครงานอีกเพียงนำบัตรประชาชนไปยืนยันการเข้าร่วมงานก็สามารถส่งประวัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทันที ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ทันสามารถลงทะเบียนในวันงานก็ได้จะมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้ นอกจากกิจกรรมรับสมัครงานแล้วยังมีการสาธิตและฝึกอาชีพอิสระฟรี 20 อาชีพ สำหรับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398051 โทรสาร 038-398286 www.chonburidoe.com ปริญญา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 385 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode