กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงทรัพย์ฯ จัดอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรักษาระบบนิเวศ

วันที่ 21 มิ.ย. 2556 )
 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นานศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรักษาระบบนิเวศ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 มีการลงนามเพื่อดำเนินงานโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา และกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่นำร่อง 4 แห่ง นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภาคของอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพของระบบนิเวศน์โดยตรง ทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้น สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการ Integrated community­-based forest and catchment management through an ecosystem service approach (CBFCM) ต่อกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) เพื่อขอความช่วยเหลือในด้านของงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุนเชิงนโยบาย และขยายผลสำเร็จในทางปฏิบัติของการจัดการระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยประยุกต์ใช้กลไกประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นตัวกำหนดค่าตอบแทน หรือการชดเชยเพื่อรักษาระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้ และรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรวม 1.75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี โดยใช้พื้นที่นำรอง 4 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ โดนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 – 4 ลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 – 11 ลุ่มน้ำท่าจีน ช่วงจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 – 8 และ 13 และลุ่มน้ำเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 -16 สำหรับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ ในพื้นที่นำร่องทั้ง 4 แห่ง เพื่อกำกับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการฯ โดยมีองค์ประกอบครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนี (German International Cooperation: GIZ) ภายใต้การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อคงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ (ECO-BEST) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีกำหนดระยะเวลาฝึกอบรมรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ส่วนรูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายองค์ความร้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การฝึกปฏิบัติโดยการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นำร่องคือลุ่มน้ำท่าจีนบริเวณคลองสุนัขหอน และคลองพิทยาลงกรณ์ รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นถึงรูปแบบของการด้านเศรษฐศาสตร์ในลุ่มน้ำท่าจีน และได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มอบนโยบาย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ และ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ร่วมกับนายปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช เป็นวิทยากรในการฝีกอบรมครั้งนี้ด้วย นานศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องจากการดำเนินงานโดยใช้กลไกสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หรือกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศสำหรับประเทศไทย เป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน และอาจเป็นประเด็นที่มีความท้าทายต่อความสำเร็จ รวมทั้งเชื่อมโยงกับประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานต้องมีการศึกษาและมีหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีความพร้อม และดำเนินงานโครงการในลักษณะของการบูรณาการเชิงรุก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับกับสาธารณะในการยึดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ทุกสาขาในประเทศไทย นอกจากนี้โครงการยังมีส่วนหนุนเสริมทุกทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2560) โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 6 ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและระดับโลกต่อไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode