กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 21 มิ.ย. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบิช พัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร และโลจิสติกส์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (10,807,477 ล้านบาท) ประชากรในภาคตะวันออกมีรายได้เฉลี่ย 586,644 บาท ต่อคนต่อปี สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ (160,556 บาท) ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เป็นพื้นที่เป้าหมายของการหลั่งไหลเคลื่อนย้ายเข้ามาทั้งแรงงาน การลงทุน นักท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย นายประธาน สุรกิจบวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปี 2556 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข่าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริการและผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ศักยภาพและผลกระทบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และร่วมกันวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในการเข้าสู่ประชาคมเอเซียน และช่วงที่ 2 เป็นการประชุมกลุ่มตามภารกิจในแต่ละด้านเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและร่วมกันจัดทำข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องประชาคมอาเซียนมาบรรยายพิเศษช่วงแรก และได้รับเกียรติจากทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมวิเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะสามารถเตรียมความพร้อม และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASIAN COMMUNITY : AC) ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเป็น 3 เสาหลักตามกฎบัตรอาเซียน การร่วมตัวเข้าสาประชาคมเอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดี และใช้โอกาสและการปรับตัว พัฒนาตนเอง และมีการสร้างเครือข่าย ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน และมีแนวทางรองรับที่ดีก็เป็นโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมสมาชิกของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อหาแนวทางและแผนปฏิบัติการในการาเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ และพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่งคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไป ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode