กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าฯ ชล จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายรัฐบาล

วันที่ 21 มิ.ย. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 24/2556 โดยในที่ประชุมคณะรับมนตรี รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าแห่งชาติ หรือ กขช. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่ได้ให้มีการนำข้อมูลจากสำนักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเข้าพิจารณาเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และในที่ประชุม กขช. เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีความผันผวน ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาททีเข็งค่าขึ้น จึงเห็นชอบให้ปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาต้นละ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยราคาที่ปรับลงใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยของข้าวเปลือกเจ้านาปรัง บวกค้าตอบแทนเกษตรกรประมาณร้อยละ 40 ซึ่งเป็นเกณฑ์การช่วยเหลือที่สูงกว่ามาตรฐานการช่วยเหลือสินค้าเกษตรทั่วไป อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นว่าจะสามารถปรับราคาและเงื่อนไข หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังรับทราบผลการประชุม กขช. เรื่องการจำกัดวงเงินรับจำนำข่าของเกษตรกรแต่ละครัวเรือ จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน เป็นไม่เกิดครัวเรือนละ 500,000 บาทต่อปี โดยให้เริ่มดำเนินการดตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกว่างในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยว่า จากนี้ไปต้องให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การทำเกษตรโซนนิ่ง โดยเน้นให้มีการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ประเด็นที่สอง เร่งรัดให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าและคุณภาพสินค้าเกษตรมาปรับใช้ เช่น การผลิตข้าอินทรีย์ ที่เมื่อผลิตและส่งออกแล้วได้ราคาดี และประเด็จสุดท้าย ได้มอบหมายให้รองรายกรัฐมนตรีกิตติรัตน์ ณ ระนอง หารือร่วมกับกรทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับราคาสินค้าเกษตรที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานทดแทน นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 85,862 ไร่ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวน 7,835 ครัวเรือน มาขึ้นทะเบียน 2,084 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน 40,630 ไร่ และจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากไม่มีโรงสีข้าวเข้าร่วมโครงการ ส่วนเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวต้องไปโรงสีข้าวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันช่วยเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย และมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการชีแจ้งกับเกษตรกร เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอเชิญวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ถ่ายทอดรายการนายกรัฐมนตรีพบประชาชน ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยรับสัญญาเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ทาง FM 99.75 เม็กเฮอด์ หรือสถานวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร ส่วนเคเบิลทีวีให้รับสัญญาเสียงและภาพจาก ช่อง NBT ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode