เกาะติดสถานการณ์ >> ประชาวิวัฒน์ >> ค่าไฟฟ้า
อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆ

วันที่ 17 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 7718 คน)
 
ประเภทที่ 1 : บ้านอยู่อาศัย ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 1.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า 5 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 - 5) เป็นเงิน0.00บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 - 15) หน่วยละ1.3576บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 - 25) หน่วยละ1.5445บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 - 35) หน่วยละ1.7968บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 - 100)หน่วยละ2.1800บาท
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 - 150)หน่วยละ2.2734บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) หน่วยละ2.7781บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ2.9780บาท

ค่าบริการ : เดือนละ 8.19 บาท 1.2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า 150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 - 150) หน่วยละ 1.8047 บาท 250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) หน่วยละ 2.7781 บาท เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ 2.9780 บาท ค่าบริการ : เดือนละ 40.90 บาท 1.3 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) อัตรารายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
On PeakOff Peak
1.3.1 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์3.62461.1914228.17
1.3.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์4.30931.224657.95

On Peak : เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล Off Peak : เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล : เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และ วันหยุดราชการ ตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย) หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ในอัตรา ข้อ 1.1 แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนถัดไป จะจัดเข้าอยู่ในอัตรา ข้อ 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนในเดือนถัดไป จะจัดเข้าอยู่ในอัตรา ข้อ 1.1 ตามเดิม 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย จะถูกจัดให้อยู่ในอัตรา ข้อ 1.2 ตลอดไป 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา ข้อ 1.2 สามารถเลือกใช้อัตรา ข้อ 1.3 ได้ และจะต้องชำระค่าเครื่องวัดฯTOU หรือ ค่าบริการด้านเครื่องวัดฯTOU เพิ่มขึ้นจากค่าบริการปกติ และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตรา ข้อ 1.2 ตามเดิมอีกก็ได้ 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะเลือกใช้อัตรา ข้อ 1.3 จะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวงก่อน และการไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งเครื่องวัดฯTOU ให้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 เป็นต้นไป 5. สถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 6 ได้ 6. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้จะไม่มีการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 2 : กิจการขนาดเล็ก ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออื่น ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 2.1 อัตราปกติ อัตรารายเดือน : ค่าพลังงานไฟฟ้า 2.1.1 แรงดัน 12 - 24 กิโลโวลท์หน่วยละ2.4649บาท

ค่าบริการ : เดือนละ 228.17 บาท 2.1.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์
150 หน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แรก (หน่วยที่ 1 - 150) หน่วยละ1.8047บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 - 400) หน่วยละ2.7781บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) หน่วยละ2.9780บาท

ค่าบริการ : เดือนละ 40.90 บาท 2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) อัตรารายเดือน ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
On PeakOff Peak
2.2.1 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์3.62461.1914228.17
2.2.2 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์4.30931.224657.95

On Peak: เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
Off Peak: เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และ วันหยุดราชการ
ตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย)

หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 นี้ หากในรอบเดือนใดมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป จะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 5 แล้วแต่กรณี และจะจัดเข้ามาอยู่ในประเภทที่ 2 อีกต่อเมื่อความต้องการพลังไฟฟ้าดังกล่าว ลดลงต่ำกว่า
30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตรา ข้อ 2.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 2.2 ได้ และจะต้องชำระค่าเครื่องวัดฯTOU หรือค่าบริการด้านเครื่องวัดฯTOU เพิ่มขึ้นจากค่าบริการปกติ และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า12 เดือน จะขอเปลี่ยนกลับไปใช้อัตรา ข้อ 2.1 ตามเดิมอีกก็ได้ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะเลือกใช้อัตราข้อ 2.2 จะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวงก่อน และการไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งเครื่องวัดฯTOU ให้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2545 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้จะไม่มีการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 3 : กิจการขนาดกลาง ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติและสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 3.1 อัตราปกติ อัตรารายเดือน ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
3.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป175.701.6660
3.1.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์196.261.7034
3.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์221.501.7314

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน
15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนเศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าต่ำสุด : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ 3.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) อัตรารายเดือน ค่าความต้องการ
พลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
On PeakOff PeakOn PeakOff Peak
3.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ 74.1402.61361.1726228.17
3.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์ 132.9302.69501.1914228.17
3.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์ 210.0002.84081.2246228.17

On Peak: เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
Off Peak: เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และ วันหยุดราชการ
ตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย)

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนเศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าต่ำสุด : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 3 ก่อนเดือนตุลาคม 2543 จะถูกจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 3.1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 3 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2543 จะถูกจัดเข้าอยู่ในอัตรา ข้อ 3.2 ในเดือนถัดไปหลังจาก
เดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯTOU แล้ว ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU อนุโลมให้คิดค่าไฟฟ้าตามอัตรา ข้อ 3.1 ไปพลางก่อน 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 หากมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไปในเดือนใด หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน จะถูกจัดเข้าอยู่
ในประเภทที่ 4 ข้อ 4.2 ในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯTOU แล้ว ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU อนุโลมให้คิดค่าไฟฟ้าอัตราข้อ 3.1 ไปพลางก่อน แม้ว่าต่อมาจะมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน
15 นาทีที่สูงสุดต่ำกว่า 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือนก็ตาม 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2 และจะจัดเข้ามาอยู่ในประเภทที่ 3 อีก เมื่อมีความต้องการพลังไฟฟ้า
ดังกล่าวตั้งแต่ 30 ถึง 999 กิโลวัตต์ 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 3.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 3.2 ได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวงก่อน และจะต้องชำระค่าเครื่องวัดฯ TOU ทั้งนี้หากเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมอีกไม่ได้ แม้ว่าต่อมาจะมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือนก็ตาม นอกจากจะมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ไฟฟ้า 5. กรณีที่จะต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมานั้น ให้มีการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดดังกล่าวไปก่อน จนถึงเดือน กันยายน 2545 6. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 3.2 จะต้องชำระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ำสุดด้วย ประเภทที่ 4 : กิจการขนาดใหญ่ ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานที่ทำการเกี่ยวกับกิจการของต่างชาติ และสถานที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 4.1 อัตราตามช่วงเวลาของวัน ( Time of Day Tariff : TOD Tariff ) อัตรารายเดือน
ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
On PeakPartial PeakOff Peakทุกช่วงเวลา
4.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป 224.30 29.91 01.6660
4.1.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์ 285.05 58.88 01.7034
4.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์ 332.71 68.22 01.7314
On Peak: เวลา 18.30-21.30 น. ของทุกวัน
Partial Peak: เวลา 08.00-18.30 น. ของทุกวัน
คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เกินจากช่วง On Peak
Off Peak: เวลา 21.30-08.00 น. ของทุกวัน ไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า


ความต้องการพลังไฟฟ้า : ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนเศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าต่ำสุด : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์
4.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) อัตรารายเดือน ค่าความต้องการ
พลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
On PeakOff PeakOn PeakOff Peak
4.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ 74.1402.61361.1726228.17
4.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์ 132.9302.69501.1914228.17
4.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์ 210.0002.84081.2246228.17

On Peak: เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
Off Peak: เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และ วันหยุดราชการ
ตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย)

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนเศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าต่ำสุด : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอัตราข้อ 4.1 (TOD Rate เดิม) ซึ่งใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 จะถูกจัดอยู่ในอัตราข้อ 4.1 ( TOD Tariff ใหม่ ) 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในอัตราข้อ 4.2 (TOU Rate เดิม) ซึ่งใช้ไฟฟ้าก่อนเดือนตุลาคม 2543 จะถูกจัดอยู่ในอัตราข้อ 4.2 (TOU Tariff ใหม่) 3. ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ที่มีความต้องการพลังไฟฟ้า เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่า 250,000 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นไป จะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 4.2 ในเดือนถัดไปหลักจากเดือนที่ติดตั้งเครื่องวัดฯ
TOU แล้ว ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดฯ TOU อนุโลมให้คิดค่าไฟฟ้าตามอัตราข้อ 3.1 ไปพลางก่อน 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 4.1 สามารถเลือกใช้อัตราข้อ 4.2 โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับการไฟฟ้านครหลวงก่อน และจะต้องชำระค่าเครื่องวัดฯ TOU ทั้งนี้หากเลือกใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราเดิมอีกไม่ได้ แม้ว่าต่อมาจะมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ำกว่า 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือนก็ตาม
นอกจากจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน หรือได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ไฟฟ้า 5. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาที่ที่สูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 6 ข้อ 6.1 แล้วแต่กรณี 6. กรณีที่จะต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมานั้น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดดังกล่าวไปก่อน จนถึงเดือน กันยายน 2545 7. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 4.2 จะต้องชำระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ำสุดด้วย ประเภทที่ 5 : กิจการเฉพาะอย่าง ลักษณะการใช้ สำหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว 5.1 อัตราปกติ อัตรารายเดือน ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
5.1.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป220.561.6660
5.1.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์256.071.7034
5.1.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์276.641.7314

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนเศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าต่ำสุด : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์
5.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) อัตรารายเดือน ค่าความต้องการ
พลังไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์)ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
On PeakOff PeakOn PeakOff Peak
5.2.1 แรงดัน 69 กิโลโวลท์ 74.1402.61361.1726228.17
5.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลท์ 132.9302.69501.1914228.17
5.2.3 แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์ 210.0002.84081.2246228.17

On Peak: เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
Off Peak: เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันพืชมงคล
: เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และ วันหยุดราชการ
ตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล และวันหยุดชดเชย)

ความต้องการพลังไฟฟ้า : ความต้องการพลังไฟฟ้าแต่ละเดือนคือความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน
15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนเศษของกิโลวัตต์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ค่าไฟฟ้าต่ำสุด : ค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า
(Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการพลังไฟฟ้า
รีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ละ
14.02 บาท สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่
0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ หมายเหตุ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 5 จะจัดเข้าอยู่ในอัตราข้อ 5.2 เท่านั้น ในช่วงที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดฯTOU อนุโลมให้คิดค่าไฟฟ้าในข้อ 5.1 ไปพลางก่อน 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์ ติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่ 2 และจะจัดเข้ามาอยู่ในประเภทที่ 5 อีกเมื่อมีความต้องการพลังไฟฟ้าดังกล่าวตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป 3. กรณีที่จะต้องเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดในแต่ละเดือน ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ( Demand Charge ) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมานั้น ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุดดังกล่าวไปก่อน จนถึงเดือน กันยายน 2545 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราข้อ 5.2 จะต้องชำระค่าบริการรายเดือน เพิ่มจากค่าไฟฟ้าต่ำสุดด้วย
จำนวนคนอ่าน 7719 คน จำนวนคนโหวต 0 คน