ข่าวฝาก >> กิจกรรม
OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ระดับจังหวัด ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 )
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จึงมีนโยบายบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้แนวคิด การบูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในโครงการคุณแม่วัยใส มีกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ กลุ่มการค้ามนุษย์ มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการ กลุ่มแรงงานเด็ก มีกระทรวงแรงงาน ดำเนินการ และกลุ่มการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดออกตรวจสถานที่เสี่ยงที่เกิดการค้ามนุษย์ เช่น สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ เรือประมง ที่พักแรงงานประมง และตลาดนัดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการนำเด็กมาขอทาน มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์และอบรม ชี้แจงให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานประสานงานกลางระดับจังหวัด โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ติดตาม ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทั้ง 4 ปัญหา ในภาพรวมระดับจังหวัด เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือตามกรอบระยะเวลาและครบวงจรและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป สำหรับช่องทางที่ผู้ประสบปัญหาหรือผู้พบเหตุ สามารแจ้ง 4 ปัญหาหลักของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถแจ้งได้ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1.การับแจ้งเหตุ เบาะแส จำนวน 21,745 แห่งทั่วประเทศ 2.สายด่วน 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ดำเนินการโดยศูนย์ประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.เว็บไซต์ www.osccthailand.go.thและ4.mobile application ปริญญา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 1683 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ