ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษราชภัฏโคราชจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หรือบุคคลออทิสติก

วันที่ 23 มิ.ย. 2553 )
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดรูปแบบการศึกษาสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หรือ บุคคลออทิสติก ที่อายุมากกว่า 15 ปี ในรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ Independent life living หลักสูตร มีการดูแลงานบ้าน งานอาหาร งานเกษตร และงานปั้นขณะนี้ได้ดำเนินการทดลองหลักสูตรแล้วมีนักเรียน จำนวน 8 คน คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดเป็นบ้านเรียนรู้ สู่การพึ่งตนเอง โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการดำเนินการ อาทิ มีการ ปลูกผัก นำผักมาประกอบอาหารรับประทานเอง และมีการผลิตงาน ประดิษฐ์จากการปั้น ฝึกงานจำหน่าย ขณะนี้มหาวิทยาลัยให้การ สนับสนุนอนุญาตให้ใช้บ้านพักอาจารย์ 1 หลัง เพื่อโครงการนี้ พร้อมทั้ง ได้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากองค์การระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของชุมชน ผสมผสาน แนวคิดระหว่างท้องถิ่นและสากล เป็นแผนการจัดการความรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จตลอดจนเรียนรู้จากบทเรียน ในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สนใจเข้าชมการจัดการเรียนการสอน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4427-2942
จำนวนคนอ่าน 1654 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ