TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศูนย์การศึกษาพิเศษราชภัฏโคราชจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หรือบุคคลออทิสติก

วันที่ 23 มิ.ย. 2553
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดรูปแบบการศึกษาสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา หรือ บุคคลออทิสติก ที่อายุมากกว่า 15 ปี ในรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ Independent life living หลักสูตร มีการดูแลงานบ้าน งานอาหาร งานเกษตร และงานปั้นขณะนี้ได้ดำเนินการทดลองหลักสูตรแล้วมีนักเรียน จำนวน 8 คน คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดเป็นบ้านเรียนรู้ สู่การพึ่งตนเอง โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการดำเนินการ อาทิ มีการ ปลูกผัก นำผักมาประกอบอาหารรับประทานเอง และมีการผลิตงาน ประดิษฐ์จากการปั้น ฝึกงานจำหน่าย ขณะนี้มหาวิทยาลัยให้การ สนับสนุนอนุญาตให้ใช้บ้านพักอาจารย์ 1 หลัง เพื่อโครงการนี้ พร้อมทั้ง ได้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากองค์การระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือของชุมชน ผสมผสาน แนวคิดระหว่างท้องถิ่นและสากล เป็นแผนการจัดการความรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จตลอดจนเรียนรู้จากบทเรียน ในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค ใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สนใจเข้าชมการจัดการเรียนการสอน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4427-2942
จำนวนคนอ่าน 520 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode