ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด อบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เตรียมพร้อมบุคลากร 3 จังหวัด รับ AEC

วันที่ 23 เม.ย. 2556 )
บำรุง นียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
          ศุภกร จรูญวาณิชย์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) อ.แม่สอด แจ้งว่า วานนี้ (22 เม.ย.56) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ กรรมการผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด คณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม โดยมีคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดตาก เข้าร่วมอบรม
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลากรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเพื่อ เตรียมความพร้อมของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาพม่าให้ข้าราชการในสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ หรือจังหวัดใกล้เคียง เช่นพิษณุโลก กำแพงเพชร และจังหวัดตาก เป็นเวลา 5 วัน โดยมีวิทยากรจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้ให้ความรู้จนจบหลักสูตรการอบรม
          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ กรรมการ ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า บุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่า รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ควรที่จะได้รับการฝึกทักษะการใช้ภาษาพม่า เพื่อให้สามารถใช้ในการสื่อสาร และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเข้าใจที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อก้าวสู่ประขาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
                                                    ..............................................
จำนวนคนอ่าน 452 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน