กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (9 เมษายน 2556) เวลา 11.00 น. ตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี          (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล) เป็นประธาน ในงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันแห่งครอบครัว” ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดปทุมธานี จึงจัดกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โดยเน้นการเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ  การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล) ทำการมอบโล่ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 10 ราย มีรายชื่อดังนี้ นางสำราญ แขวงสุ่น อายุ 107 ปี  นางพร้อม ชูใจ อายุ 103 ปี นางอรุณ พูนศุข อายุ 103 ปี นางเจียร อยู่มั่น อายุ 103 ปี  นางทองห่อ โตใหญ่  อายุ 102 ปี นายวีระจิตต์ เลี้ยงตน   อายุ 101 ปี  นางละม้าย ฉัตรเท  อายุ 101 ปี  นางทองคำ ศิลปะดิษฐ อายุ 101 ปี  นางหนู   ผาสุก อายุ 101 ปี และนางกุหลาบ แจ้งสอาด  อายุ 100 ปี 

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่สดุดี ครอบครัวร่มเย็น จำนวน 7 ครอบครัว มี ครอบครัว เอี่ยมมิ ครอบครัว ปึกขาว ครอบครัว พ่วงสุวรรณ ครอบครัว เอี่ยมสะอาด ครอบครัว สุกรเมือง ครอบครัว กล่ำอยู่สุข ครอบครัว ยิ้มใหญ่ และมอบโล่ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 คน ได้แก่ คุณแม่จงกล ธูปกระจ่าง พล.อ.ต. ประสิทธิ์ นิยมแก้ว อาจารย์ทองคำ พันธ์นัทธี อาจารย์ประเสริฐศรี เตมียกุล อาจารย์สหัสสรี โปร่งจิตต์ อาจารย์ละออง การสาสนะ นางพนิดา ธรรมภิรักษ์ น.อ. ธวัชชัย เลี้ยงประยูร นายวัง สุดสวาท และนางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode