TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2556

วันที่ 6 เม.ย. 2556
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(นครราชสีมา)   แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ปี 2556 

          นางสมพร มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจาก ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ว่า  ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 กำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านพืชไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) กำหนดให้มีการใช้บัตรประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) ในลักษณะการให้บริการภาครัฐ 5 ระบบ (e-service) โดยการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรลงในบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมปกครอง แล้วนั้น

นายวิศิษฐ์  ไฝจันทร์  ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ที่ยังไม่ได้ขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งกิจกรรมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครัวเรือน  และกรณีประสบภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ติดต่อขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ติดต่อขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และขอรับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยขอเพิ่มเติมกิจกรรมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือจุดที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย  พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน และเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นบริการที่ภาครัฐให้บริการแก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๗๗ ๑๑๙๗

สมพร มโนรัตน์ /เผยแพร่
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode