ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2556

วันที่ 6 เม.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(นครราชสีมา)   แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ปี 2556 

          นางสมพร มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจาก ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ว่า  ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 กำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านพืชไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.2551 เป็นต้นไป และตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง) กำหนดให้มีการใช้บัตรประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) ในลักษณะการให้บริการภาครัฐ 5 ระบบ (e-service) โดยการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรลงในบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมปกครอง แล้วนั้น

นายวิศิษฐ์  ไฝจันทร์  ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ที่ยังไม่ได้ขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งกิจกรรมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครัวเรือน  และกรณีประสบภัยพิบัติจะได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด   ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ติดต่อขอรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ติดต่อขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และขอรับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยขอเพิ่มเติมกิจกรรมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือจุดที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย  พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน และเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นบริการที่ภาครัฐให้บริการแก่เกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๗๗ ๑๑๙๗

สมพร มโนรัตน์ /เผยแพร่
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน