TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 เปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

วันที่ 4 เม.ย. 2556
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 เปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอน้ำพอง นายกิตติพศ พลพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเน้นการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้องต้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตพื้นที่ประถทศึกษาเขต 4 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วยน้ำพอง กระนวน อุบลรัตน์ เขาสวนกวางและอำเภอซำสูง มีโรงเรียนสังกัด 182 โรง สำหรับพิธีเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นสัญาประชาคม ของภาคการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีและดีเด่น ปี 2555และมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 213 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode