สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
สพป.สตูล นำการศึกษาพบสื่อมวลชนสตูล

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 )
 
           นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นำทีมรอง ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผอ.กลุ่มใน สพป.สตูล พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสตูล ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ สพป.สตูล เพื่อแถลงนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น การส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบ SATUN Model นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การลดอัตราการออกกลางคัน การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการเร่งรัดให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการศึกษาในสตูล โดยสื่อมวลชนพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการนำข่าวและกิจกรรมการศึกษาลงไปสู่สาธารณชน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาสตูล  นอกจากนี้ ได้อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในโครงการป้องกันยาเสพติด การช่วยสอดส่องพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพฤติ กรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การร่วมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสภายใต้โครงการของเล่นมือสอง พร้อมกับ เสนอให้โรงเรียนสอนภาษารูมีให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้จะใช้ภาษารูมีในการสื่อสาร
            ทั้งนี้ ผอ.สพป.สตูล รับที่จะผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนภาษา รูมี (Rumi) เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จำนวนคนอ่าน 1371 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ