TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐-๐๖๐๑๕-๔ ชื่อบัญชี "กฐินกรมประ / ขอเชิญผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 061-211535-6 / ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทาง ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 982-6-07027-0 / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพป.สตูล นำการศึกษาพบสื่อมวลชนสตูล

วันที่ 23 ธ.ค. 2553
 
           นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล นำทีมรอง ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผอ.กลุ่มใน สพป.สตูล พบปะสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดสตูล ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ สพป.สตูล เพื่อแถลงนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น การส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านด้วยรูปแบบ SATUN Model นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ การลดอัตราการออกกลางคัน การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการเร่งรัดให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการศึกษาในสตูล โดยสื่อมวลชนพร้อมให้การสนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการนำข่าวและกิจกรรมการศึกษาลงไปสู่สาธารณชน เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาสตูล  นอกจากนี้ ได้อาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในโครงการป้องกันยาเสพติด การช่วยสอดส่องพฤติกรรมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพฤติ กรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที การร่วมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสภายใต้โครงการของเล่นมือสอง พร้อมกับ เสนอให้โรงเรียนสอนภาษารูมีให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้จะใช้ภาษารูมีในการสื่อสาร
            ทั้งนี้ ผอ.สพป.สตูล รับที่จะผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนภาษา รูมี (Rumi) เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode