ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวนำต้นทุนมีน้อยทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 28 มี.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากปริมาณน้ำฝนและน้ำต้นทุนมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากปริมาณน้ำฝนและน้ำต้นทุนมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ทั้ง 26 อำเภอ มีพื้นที่ประสบภัย 197 ตำบล 2,243 หมู่บ้าน 35 ชุมชน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 4.6 แสนไร่เศษ มูลค่า 283 ล้านบาทเศษ จังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลือในทุกพื้นที่โดยใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 49 ล้านบาท สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นนั้น มีบุคลากรทั้งนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จำนวน 1,300 คน ในหนึ่งวันจะต้องใช้น้ำบริโภคไม่น้อยกว่า 55 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทำให้ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ทำการเจาะบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 38 เมตร ปริมาณน้ำ 4 ลบ.ม./ชม. หนึ่งวันสามารถผลิตน้ำได้ 48 ลบ.ม. การแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขอนแก่น สำรวจออกแบบและประมาณการราคาระบบประปา ต.โคกสี ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณ 42,470,000 บาท กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม.และสำหรับหมู่บ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ เป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีประชากร 1,500 คน 294 ครัวเรือนการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2556 มาตรการระยะสั้น 90 วัน จะให้ความสำคัญกับน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค โดยได้อนุมัติโครงการสูบน้ำเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงขนาดท่อ 8 นิ้ว ความยาว 600 เมตร สูบน้ำจากลำห้วยใหญ่มาเติมสระบ้านโนนลาน สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านโนนลานได้ในระดับหนึ่ง ข่าว/พิมพ์ /นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 285 คน จำนวนคนโหวต 0 คน