TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าว >> รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 24 มี.ค. 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 เมษายน 2556 โดยผู้สมัครตําแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมโยธาและปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์สําหรับงานสถาปัตยกรรม หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ หากผู้สมัครมีคณวุฒิปริญญาโท ต้องมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.arch.su.ac.th/upload/news/fileupload/350_5168.pdf
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode