กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ส.ปสช.เขต 7 จับมือ มทสพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 4 มี.ค. 2556 )
 
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จับมือ มมส. พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นายแพทย์พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า จากที่ในปี 2555 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างหลักประกันทางสุขภาพให้กับประชาชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ การวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะ ในกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด เพื่อให้กองทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนต้นแบบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น : หลักสูตร"ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน นายแพทย์พิเชฏฐกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัด "ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ที่จะเป็นกองทุนต้นแบบให้กับกองทุนอื่นๆ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันในการบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร "ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน” ให้กับประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุน ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 รุ่น รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีการบรรยาย การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานกองทุนต้นแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการอิสระ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากได้จัดอบรมไปแล้วช่วงหนึ่งได้มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และให้เป็นกองทุนต้นแบบ สำหรับพื้นที่อื่น ๆ อีกต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode