TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการจัดทำมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556

วันที่ 4 มี.ค. 2556
 
โครงการจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมบูรณ์ ตรัยสลานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวม 120 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง สมาชิก สหภาพแรงงาน สมาชิกสมาคมนายจ้างในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอ ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดนโยบายและ สนับสนุนให้มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ มีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งจะขยายผลไปยังสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว และชุมชนนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน และส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่นกำลังตื่นตัวและช่วยกันสร้างกระแส ควบคู่ไปกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ. ช่วยกันสร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติดโดยการขึ้นป้ายข้อความ "โรงงาน.......สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 332 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode