กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประธานเปิดป้ายที่ทำการสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 ก.พ. 2556 )
 
ประธานเปิดป้ายที่ทำการสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ถนนท่าพระ-โกสุมฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีประธานสภาเกษตรกร (นายสมศักดิ์ คุณเงิน) กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ถือเป็นองค์ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยตรง ในยุคนาโนเทคโนโลยี โดยในการริเริ่มพัฒนานั้น ต้องเริ่มที่การพัฒนาครอบครัวของเกษตรกร หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดจนถึง สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จึงเป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีจุดหมาย คือการสร้างความสุข ความเจริญแก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วม ประสานงานในการดำเนินงานให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นจึงควรมีการพัฒนาที่สำคัญ 2 ด้าน คือ การพัฒนาตัวเกษตรกรเอง และการพัฒนาสังคมเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมาการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นที่สำคัญและได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การผลักดัน/ประสานให้จังหวัดได้บรรจุแผนงาน/โครงการไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1)โครงการข้าวปลูกพันธุ์ดีสู่ชุมชน 2) โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง นา 1 แปลง สระน้ำ 1 บ่อ 3) โครงการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ประจำหมู่บ้านจังหวัดขอนแก่น และ 4) โครงการเพิ่มศักยภาพปาล์มน้ำมันพืชพลังงานทดแทนจังหวัดขอนแก่น 100,000 ไร่ จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสดีและมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น ที่จะได้ใช้สภาเกษตรกรเป็นสถาบันกลางในการประสานงานการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode