กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประกาศภัยแล้ง 26 อำเภอ

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) แล้ว ทั้ง 26 อำเภอ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น ปี 2555-2556 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ ฯ และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบภัย 26 อำเภอ 197 ตำบล 2,243 หมู่บ้าน 35 ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ 96.22 ของหมู่บ้านทั้งจังหวัด 2,331 หมู่บ้าน) ความเดือดร้อน/ความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 679,558 คน 184,333 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 34.47 ของจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด 534,715 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 733,948.25 ไร่ แยกเป็น นาข้าว 732,552.25 ไร่ ข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัด วันที่ 14 ธ.ค.55 พืชไร่ 1,396.00 ไร่ รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 708,951,448.50 บาท จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) แล้ว ทั้ง 26 อำเภอ จังหวัด ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้นำสิ่งของเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ดังนี้น้ำดื่ม 12,000 ขวด , ถังน้ำ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 28 ใบ และข้าวสารมูลค่า 200,000 บาท อำเภอ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มณฑลทหารบกที่ 23 ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภค/บริโภคแล้ว 2,400 เที่ยว จำนวน 20,804,000 ลิตร การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง วงเงิน 50 ล้านบาท) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 การใช้เงินทดรองราชการฯ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจ(อำเภอละ 1 ล้านบาท)รวม 26 อำเภอ ขอใช้เงินทดรองราชการฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.) รวมเป็นเงิน 25,951,121.07 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับแจกจ่ายน้ำ 19 อำเภอ รวมเป็นเงิน 1,783,464.71 บาท จัดทำกระสอบทราย 11 อำเภอ จำนวน 87 แห่ง ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล 18 อำเภอ จำนวน 760 แห่ง ซ่อมแซมถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน 2 อำเภอ จำนวน 166 ถัง จัดหาภาชนะรองรับน้ำ 21 อำเภอ จำนวน 1,363 ใบ เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 23 อำเภอ รวม 924 แห่งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 อำเภอ รวม 523 แห่ง ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode