กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบีติการระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2555-2559

วันที่ 15 ก.พ. 2556 )
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์พ.ศ.2556-2559 ระดับภูมิภาค ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพ.ศ.2556-2559 ระดับภูมิภาค ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้นโดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สภาเกษตรกร เกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภูมิภาค 4 ภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 150 คน พร้อมชี้แจงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2556-2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 บูรณาการการทำงานร่วมกันใน 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยและการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย 100 โครงการ งบ 4,776 ล้านบาท ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode