กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสัมชชาสตรีปี 2556

วันที่ 15 ก.พ. 2556 )
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีจังหวัดขอนแก่นปี 2556 ที่ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ส.ส.มุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต 4 ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีจังหวัดขอนแก่นปี 2556 นายสาย เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยืจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.2551 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ (กยส)และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี(กสส.) ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการด้านสตรีระดับจังหวัด นำสู่การประชุมระดับชาติ เสนอต่อรัฐบาลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาสตรีและจัดทำแผนพัฒนาสตรีจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมซึ่งมีหน่วยงานอนุกรรมการ 11 หน่วยงานซึ่งในส่วนของจังหวัดขอนแก่นกาประชุมสมัชชาสตรีในวันนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความคาดหวังของรัฐบาลต่อบทบาทสตรี และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 3 ประเด็น ประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี และประเด็นปัญหาเด็กติดเกม ส่วนการจัดงานวันสตรีสากลปีนี้จัดวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode