กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตั้งสภาเกษตรกร ผลักดันให้เป็นรูปธรรม โดยสามารถเริ่มดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2554

วันที่ 8 ธ.ค. 2553 )
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรมหลังจากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โดยเป็นเวทีของเกษตรกรที่ได้เลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่สะท้อนปัญหาด้านการเกษตรไปสู่การพิจารณาของรัฐบาล เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 99 คน จากผู้แทน 3 ประเภท มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ คือ 1. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 76 คน เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยตำแหน่ง 2. ตัวแทนองค์กรเกษตรกร จำนวน 16 คน มาจากด้านพืช สัตว์ ประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน มาจากด้านพืช สัตว์ และประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน สภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 21 คน จากผู้แทน 2 ประเภท มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ คือ 1. จากการเลือกตั้ง จำนวน 16 คน หรือมากกว่ากรณีที่จังหวัดมีจำนวนอำเภอมากกว่า 16 อำเภอ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน มาจากด้านพืช สัตว์ และประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน ขณะนี้ทุกจังหวัดกำลังเดินหน้าในการจัดตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด โดยในวาระแรกระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เป็นการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อให้มีสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเข้าไปนั่งในสภา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งผู้แทนฯ ระดับหมู่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนบัญชีครัวเรือนเกษตรกร (แบบ ทบก.01) ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นเกษตรกร และบรรลุนิติภาวะ โดยเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2534 หรือ โดยการสมรสซึ่งเกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2534 พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล สูติบัตร หรือหลักฐานรับรองการเกิดไปด้วย (สำหรับหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ข ึ้นทะเบียนบัญชีครัวเรือนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)ไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรดังกล่าว ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมในครั้งนี้อีก) สามารถสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง โทร.074-621746 , 074-614203เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode