กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
การสัมมนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า นางพรทิพย์ โรจน์ธำรง รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนแผนอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ในการนี้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนาในระดับภูมิภาคการสัมมนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ 2 ทศวรรษหน้า ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2556 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดย มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น เสนอแนะ วิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวทางเพื่อที่สภาที่ปรึกษาจะได้รวบรวม กลั่นกรอง สังเคราะห์ จัดทำเป็นข้อเสนอแนะคณะรัฐมนตรีต่อไป ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode