กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ย้ำทุกภาคต้องร่วมบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อให้การทำงานประสบผล

วันที่ 22 พ.ย. 2553 )
 
ที่ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง วันนี้(18 พ.ศ.53) นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนากฤติพงษ์ คงแข็ง และ นายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราการจังหวัดพัทลุง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในปี 2553 และ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประเ ทศไทยเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดระยะที่ 3 ปี 2554 ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจังหวัดพัทลุงช่วงปี 2553 ไม่รุนแรงมานักเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคใต้ โดยจังหวัดพัทลุงมีสถิติการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ในลำดับที่ 6 จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง น้อยที่สุดอยู่ที่คือจังหวัดสตูล ส่วนมากสุดอยู่ที่จังหวัดสงขลา รองลงมาคือนราธิวาสและจังหวัดยะลา แต่เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลากลับพบว่า จังหวัดพัทลุง มีสถิติการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดในจังหวัดพัทลุงยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายที่ประชุมทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุดต่อไป สำหรับในปี 2554 การแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตามมติ ครม วันที่ 5 ตุลาคม 2553 ที่ได้ให้การเห็นชอบหลักการของปฏิบัติการ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การบำบัดรักษา การบริหารจัดการ เป็นต้น ทั้งนี้โดยให้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้เกิดผลในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง ในการนี้นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ให้ข้อสังเกตว่า มาตรการต่าง ๆ แต่ละด้านแม้จะมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบดำเนินการ แต่หากขาดการประสานร่วมมือ หรือการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จที่ได้ก็จะน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ต้องใช้วิธีการบูรณาการให้มากขึ้น และเห็นว่า ท้องถิ่น เทศบาลและ อบต.ต่าง ๆ ควรจะเข้ามามีบทบาทในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น เพราะเป็นทั้งเจ้าชองพื้นที่และมีงบประมาณดำเนินการด้วย ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 19 พฤศจิกายน 2553เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode