ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชมรมส่วนปาล์มทุ่งรังสิต เรียกร้องให้แก้ไขราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ

วันที่ 11 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (11ธ.ค.55) เวลา 10.20 นาฬิกา ชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตโดยมี นายมนัส พุทธรักษ์ รองประธานชมรมสวนปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต และตัวแทนเกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตเข้าพบ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ. ห้องรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำทันตกต่ำ ซึ่งมี        นางรีนัฐ รุณภัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางร่วมรับฟังข้อเรียกร้อง ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

                เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเหลือราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท ในขนาดที่ต้นทุนการผลิต กิโลกรัมละ 4.29 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไม่สามารถยืนอยู่ได้รวมทั้ง เกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิต ซึ่งมีอยู่ 400 กว่าราย มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,200 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 300,000 กิโลกรัม จึงได้มาเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อีกครั้งหลังจากได้ยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี นาย กิติรัตน์ ณ ระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดต่างๆทางภาคใต้โดยเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลละ 6 บาท

                สมาคมปาล์มน้ำมันแต่ละจังหวัดทีได้รวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยได้ทำปฏิญญาร่วมกันการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาปาร์มน้ำมันให้สูงขึ้นและรองรับผลกระทบในการก้าวไปสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 อีก 2 ปีข้างหน้า

 

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จำนวนคนอ่าน 342 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ