กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล เรื่อง "ข้าว(กองทุนพัฒนาข้าว)"

วันที่ 17 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 782 คน)
 
จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจและให้ความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกร
          กรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,174 คน ระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2553   ถึงเรื่อง "ข้าว(กองทุนพัฒนาข้าว)"  ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ทำการขี้นทะเบียนแล้วถึง ร้อยละ 72.6 และเคยได้ยินข้อมูลการจัดตั้งกองทุนข้าว ร้อยละ 76.1 ทางประชาขนรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวส่วนใหญ่ ได้แก่ โทรทัศน์ฟรีทีวี รองลงมาหน่วยงานของรัฐ โดยมีบุคคล หรือหน่วยงาน ได้เข้ามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อบจ./อบต. และนายกรัฐมนตรี พบว่าประชาชนมีความเข้าใจ ร้อยละ 45.7  รวมทั้งเห็นด้วยกับแนวคิดทั้ง 2 อย่าง คือ แนวคิดการประกันราคาข้าว และแนวคิดจัดตั้งกองทุนข้าว  ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมาก ต่อนโยบายการจัดตั้งกองทุนข้าวของรัฐบาล พร้อมกับอยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญต่อการดำเนินการโครงการฯข้าว (กองทุนพัฒนาข้าว)  โดยจัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างทั่วถึง รองลงมาเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ รวมถึงพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ ตามลำดับเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode