กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ประชุม ก.ธ.จ.พิษณุโลก

วันที่ 17 พ.ย. 2553 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานและการติดตามสอดส่องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2553/54 เน้นการมีส่วนร่วม สอดส่องเสนอแนะในเชิงรุก ในทางบวก มิใช่เป็นการจับผิด เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(17 พ.ย.53) ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายทินกร ภูวะปัจฉิม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ธ.จ.) ครั้งที่ 5/2553 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานของ ก.ธ.จ.พิษณุโลก ปี 2553 และการกำหนดแนวทางการสอดส่องการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ ธ.ก.จ.พิษณุโลก และการกำหนดแผนงาน/โครงการของจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2554 ประธาน ก.ธ.จ.พิษณุโลก กล่ากับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ว่า ในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.จะดำเนินการสอดส่อง เสนอแนะในเชิงรุก ในเชิงบวกเป็นหลัก มิใช่เป็นการจับผิด และ ก.ธ.จ. จะระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการสร้างเครือข่ายให้ประชาชนและเอกชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความโปร่งใส ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน อันเป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อำนาจในทางที่ผิด นำไปสู่การดำเนินงานที่ราบรื่น และทำให้การบริหารราชการแผ่นดินประสบผลสำเร็จ โดยวัดจากการตอบสนองความต้องการของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานหรือการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ให้เป็นที่รับรู้รับทราบและเข้าใจกันในวงกว้างเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode