กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วงวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2553

วันที่ 17 พ.ย. 2553 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
คณะอนุกรรมการกำหนเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ได้ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2553/54 ช่วงวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใช้คำนวณชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 นางอุบลรัตน์ ราชแสนเมือง การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 เห็นชอบให้ปรับประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงราคา ทุก 15 วัน เป็นทุก 7 วัน โดยให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศเกณฑ์ดังกล่าว ในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์เพื่อให้เกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกที่ประกาศสะท้อนและใกล้เคียงที่สุดกับราคาตลาด นั้น สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งว่า คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2553 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,995 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,305 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ 13,419 บาท อัตราชดเชยตันละ 881 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,687 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,313 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,666 บาท ไม่ต้องชดเชย และข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 15,992 บาท ไม่ต้องชดเชย ในการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ช่วงวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2553 โดยให้ อคส.และ อ.ต.ก. รับซื้อข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เฉพาะชนิดที่มีราคาต่ำกว่าราคาประกัน ดังกล่าวข้างต้น และกำหนดราคารับซื้อให้ อคส.และ อ.ต.ก. แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกกรณีข้าวคุณภาพต่ำ ซึ่งเป็นข้าวเปลือกเจ้า 10 % หรือ 25 % จากเกษตรกรในช่วงระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2553 ณ ความชื้น 15 % ในราคาตันละ 8,487 บาท และตันละ 8,087 บาท ตามลำดับ จังหวัดพิษณุโลก จึงขอประชาสัมพันธ์การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode