กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล เรื่อง "ชุมชนพอเพียง" จากการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ

วันที่ 17 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 1101 คน)
 
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพีงพอใจ และสนใจต่อความสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ได้จากโครงการชุมชนพอเพียง
          กรมประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,146 คน ระหว่าง วันที่ 13-20 ตุลาคม 2553  ถึงเรื่อง "ชุมชนพอเพียง" พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียงจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อบจ./อบต. และนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ  ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก (ร้อยละ 34.6)  ต่อความสามารถในการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงพึงพอใจค่อนข้างมากต่อประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจากโครงการ และประชาชนมีความเห็นว่ารัฐบาลควรดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงในระยะต่อไปถึง ร้อยละ 91.4 ที่เหลือเห็นว่าไม่ควรดำเนินต่อ ร้อยละ 8.6 นอกจากนี้ ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการชุมขนพอเพียงในระยะต่อไป คือ เพิ่มงบประมาณสร้างงานสร้างอาขีพให้กับชาวบ้าน และชุมชน ร้อยละ 54.5 รองลงมาจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนโดยตรงครบทุกชุมชน ร้อยละ 49.6 และให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมีความยั่งยืนต่อไป ร้อยละ 47.4  ตามลำดับ โดยรัฐบาลสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงชาวบ้านและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และจัดกิจกรรมให้ชุมมีส่วนร่วม ตามลำดับเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode